Získat informace o biodiverzitě

 

NaTúry do Krušných hor

Exkurze pod názvem „NaTúry do Krušných hor“ jsou dvoujazyčné výlety pro objevitele do rozmanité přírody na české a německé straně Krušných hor. Při těchto přírodovědných a vlastivědných exkurzích mají účastníci možnost seznámit se v doprovodu odborníků s klenoty krušnohorské přírody po obou stranách hranic. Exkurze „NaTúry do Krušných hor“ jsou koncipovány tak, aby oslovily co nejširší spektrum zájemců: nadšence pro přírodu mezi laiky i odborníky, majitele (sousedních) pozemků, místní politiky, mládež i seniory.
Cílem však není pouze vzbudit zájem o přírodní krásy, ale také pochopit, že je pro zachování biologické rozmanitosti potřeba podniknout jistá opatření. Prostřednictvím exkurzí šíříme povědomí a porozumění o prováděných opatřeních na ochranu přírody (např. vymezení chráněných území, provedení někdy náročných zásahů péče o krajinu apod.).
Od roku 2011 až do roku 2013 pořádáme každoročně na jaře a v létě 4 exkurze: z toho se 2 exkurze konají na české straně Krušných hor a 2 nás zavedou do Německa. Doprava autobusem na místo konání exkurze a tlumočnické služby jsou zajištěny.

 

Ohlédnutí za rokem 2011

 

20. května 2011 Louky u Orasína v CZ

24. květen 2011 Evropsky významná lokalita „Zschopautal“ u Tannebergu a Dörfelu

14. červen 2011 Slaniska mezi Horní Halží a Kovářskou

21. červen 2011 Chráněná krajinná oblast „Lohenbachtal“

 

Ohlédnutí za rokem 2012

 

3.května 2012 Lokality na české straně Krušných hor

12.června 2012 CHKO "Fichtelberg" a přírodní rezervace Zechengrung u Oberwisenthalu

12.července 2012 Božídarská rašeliniště

4.září 2012 Vrch Pöhlberg u města Annaberg-Buchholz

 


Úterý 7.května 2013
Exkurze za orchidejemi do české části Krušných hor: Lokalita prstnatce bezového u Srní (Boxgrün) západně od Klášterce nad Ohří

 

Obec Srní se nachází ve velmi málo frekventované části Krušných hor.        V okolí zůstaly zachovány extenzivně obhospodařované svažité louky, smilkové trávníky a pastviny s kamenitým podložím. Také trasa exkurze povede centrální částí území podél svažitých pastvin až k pastvinám s výskytem prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina). Dříve se nacházely mezi obcí Srní a obcí Malý Hrzín 3 samostatné lokality. Dnes je zde pouze jedna lokalita se vzácnou orchidejí.

 

Trasa cesty cca. 3,5 km, výškový rozdíl 200 m, obtížnost: lehká
Vedení: Čestmír Ondráček (Severočeští botanici)

Sraz: u silnice na Z okraji obce Srní

Začátek: v 16 hodin v Srní

Konec: v 18 hodin v Srní

 

Čtvrtek 6. června 2013
Lesní exkurze do středních Krušných hor: Buková oblast CHKO „Steinbach“

 

Putování vede nejkrásnějšími listnatými lesy Saska s vysokým podílem bukových lesů. Nejstarší buky jsou přes 200 let staré. Chráněná krajinná oblast (CHKO) „Steinbach“ má rozlohu cca. 400 ha. My projdeme část území mezi Steibachem a Glösensteinem. Chráněná krajinná oblast se nachází na evropsky významné lokalitě „Buchenwälder bei Steinbach“, jakož i v ptačí oblasti „Erzgebirgskamm bei Satzung“. Zde jsou k vidění četné druhy, které jsou charakteristické pro montánní (horské) bukové lesy, např. kyčelnice cibulkonosná (Cardamine bulbifera), svízel vonný (Galium odoratum), řeřišnice křivolaká (Cardamine flexuosa), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum) a další.

 

Trasa cca. 3 km, obtížnost: střední
Vedení: Ines Schürer und Jürgen Teucher, Centrum ochrany přírody v Krušných horách
Odjezd: 15 hod. z autobusového nádraží v Chomutově

Příjezd: cca.18:30 hod. autobusové nádraží Chomutov

 

Úterý, 9. července 2013
Exkurze na Klínovec (Keilberg): Flóra a vegetace v lyžařském areálu na Klínovci (Keilberg)

 

Na severovýchodním svahu Klínovce se pod silnicí v nadmořské výšce 950 – 1050 m nachází zbytkové plochy kvetoucích krušnohorských luk. Z velké části je plocha sjezdovek, vleků a lanovek protkána vodními potrubími a elektrickými kabely… . Na lokalitě můžeme pozorovat vlivy a působení zimních sportů na flóru. My si prohlédneme podobné biotopy také mimo lyžařský areál, porovnáme je navzájem a zjistíme, co tyto vzácné druhy rostlin ohrožuje. Na loukách můžeme vidět lilii cibulkonosnou (Lilium bulbiferum), tučnici obecnou (Pinguicula vulgaris), prhu arniku (Arnica montana), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), příp. také kropenáče vytrvalého (Swertia perennis), prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a plavuníka (Diphasiastrum spec.).

 

Trasa cca. 2 km, převýšení ca. 150 m, obtížnost: lehká
Vedení: Čestmír Ondráček (Severočeští botanici)
Sraz: 16 hodin na parkovišti u horského hotelu "Nástup"

Konec: cca. 18:30 tamtéž

 

Úterý, 27. srpna 2013
Exkurze skrz Preßnitztal: Preßnitztal mezi Steinbachem a Schmalzgrube

 

Romantický Preßnitztal, který je protkán skalami, je částí evropsky významné lokality „Preßnitz- und Rauschenbachtal“. Zde můžeme pozorovat typické zástupce přírodě blízkých horských potoků a řek jako je skorec vodní, ledňáček nebo vzácná mihule potoční. Malý exkurs do dějin těžby dovoluje paralelně vedoucí naučná stezka těžby.

 

Trasa cca. 2,5 km, obtížnost: lehká
Vedení: Ines Schürer a Jürgen Teucher, Centrum ochrany přírody v Krušných horách
Odjezd: 15 hod. z autobusového nádraží v Chomutově

Příjezd: cca.18:30 hod. autobusové nádraží Chomutov

 

GEO-den druhové rozmanitosti

 

GEO-den druhové rozmanitosti je považován za největší akci terénního výzkumu ve střední Evropě! V roce 2013 se bude konat již po patnácté. Vyzýváme proto všechny přátele přírody z Německa a sousedních zemí, aby v průběhu jednoho dne určili a zdokumentovali co nejvíce druhů rostlin a živočichů na ploše, kterou si objevitelé sami určí. Rozhodně není podmínkou, aby se akce účastnili jen odborníci, zapojit se mohou všichni zájemci o přírodu a ochranu přírody. A průzkumnou plochu si můžete zvolit v podstatě kdekoliv. 
Tato „inventura“ domácí fauny a flóry by měla zlepšit povědomí o rozmanitost druhů před naším vlastním prahem. I když je cílem akce také spočítat druhy rostlin a živočichů na sledované ploše, hraje zejména u mladších účastníků velkou roli radost z objevování a poznávání přírody. Průvodní myšlenkou GEO-dnu je: „Jen to, co známe, umíme lépe ocenit a chránit.“
Cílem je určit za 24 hodin co nejvíce nejrůznějších druhů na vámi vymezené ploše. Každý se může zaměřit na druhy, které zná. Odborníci Vám také rádi pomůžou při určování druhů. Tímto způsobem můžete výrazně přispět k zachování a dokumentaci místní fauny a flóry. Tato akce se vyplatí, což dokazují druhy, které byly považovány za vymizelé, a podařilo se je touto cestou znovu objevit.
V Německu doprovází GEO-den druhové rozmanitosti řada působivých aktivit pro veřejnost ve spolupráci se známými kooperačními partnery (v roce 2011 a 2012 např. Nadace Heinze Sielmanna). Navíc se akce v posledních letech pořádá pod patronací Spolkového ministra životního prostředí Německa, což vede k tomu, že je GEO-den v Německu a jiných německy mluvících zemích velmi známý. V České republice tato akce moc známá není. A to bychom právě chtěli změnit.
V roce 2012 a 2013 budeme v rámci projektu „Pestrý-Bunt“ pořádat německo-českou akci vztahující se ke GEO-dnu. Česká a německá mládež bude mít za úkol prozkoumat přírodu „před vlastním prahem“.

 

Přehled GEO-den 2013

 

Dne 17.6.2012 se bude konat GEO-den druhové rozmanitosti. Nadšenci pro přírodu z obou zemí se setkají v ”Kaštance” – háji starých kaštanovníků jedlých a u Kamenného rybníka v Zooparku Chomutov, aby objevili a zdokumentovali druhy živočichů a rostlin vyskytujících se v tomto biotopu.

V kaštance chomutovského zooparku rostou nejstarší kaštany České republiky. Kaštanka založená v 17. stol. jezuity, je dnes unikátní památkou. Chráněné staleté stromy jsou nejseverněji položeným plodícím sadem. Rozloha kaštanky je cca. 2 ha, geologický podklad je rulový, nadmořská výška 370m.n.m. S výsadbou se zde již započalo v druhé polovině 16. století. Nejsilnější kmen má v prsní výšce obvod 650 cm (měřeno 2003). V dutinách kmenů těchto stromů žijí také ohrožené druhy brouků jako je páchník hnědý (Osmoderma eremita) či roháč obecný (Lucanus cervus), na které také zaměříme naše pozorování. Páchník hnědý patří do čeledi zlatohlávkovití. Dospělý brouk posedává ve slunečných dnech na kmenech stromů a vydává charakteristický zápach podobný zápachu juchtoviny nebo zimostrázku, který mu dal české rodové jméno. Roháč obecný je brouk z čeledi roháčovitých. Jedná se o největšího brouka Evropy, samec dosahuje délky až 3 až 9 cm. Podkrušnohorský zoopark Chomutov  byl na základě dlouholetého  výskytu silné a stabilní populace roháče obecného a páchníka hnědého vyhlášen evropsky významnou lokalitou (EVL)  součástí evropské soustavy NATURA 2000.

"Kaštanka" v Zooparku Chomutov

páchník hnědý (Osmoderma eremita)

roháč obecný (Lucanus Cervus)

 

Foto: Pavel Krásenský

 

Putovní výstava

Dalším z opatření našeho projektu je putovní výstava. Jejím prostřednictvím chceme upozornit široké publikum na (ohrožení) biologické rozmanitosti v Krušných horách. Součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000 je řada charakteristických typů přírodních stanovišť a druhů. Naše putovní výstava Vám představí právě některé z těchto typů přírodních stanovišť a druhy, které najdeme na německé a české straně Krušných hor. Samozřejmě se návštěvníci výstavy dozví také více o plánovaných opatřeních našeho projektu a informace, jak se sami můžou zapojit do aktivit budoucího sdružení „Pestrý-Bunt. Přátelé biodiverzity v Krušných horách/ Erzgebirge“.

Kde a kdy můžete výstavu navštívit 2012-2014:

   

8.leden - 10.únor 2013 výstava na zámku v Teplicích

11.únor - 26.březen 2013 v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem

27.březen - 24.květen 2013 ve Školském středisku Annaberg-Buchholz

27.květen - 11.červenec 2013 Kellerhaus zámek Lichtenwalde

červenec - září 2013 na zámku ve Schlettau u Annabergu

říjen - prosinec 2013 v Zooparku Chomutov

 

Putovní výstava "Biologická rozmanitost a NATURA 2000 v Krušných horách/ Erzgebirge" v Podnikatelském centru a centru služeb GDZ v Annabergu

Výstava v aule Scholy Humanitas

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový