Praktická opatření na ochranu biodiverzity

"PESTRÝ místo jednotně zelený!"

Revitalizace horské louky v evropsky významné lokalitě „ Preßnitz- a Rauschenbachtal“ (Přírodní rezervace „Rauschenbachtal“)

 

Krásná chráněná rostlina s nachovými kvítky uprostřed horské louky? To je náš cílový druh – chrpa parukářka (Centaurea pseudophrygia). Tento atraktivní rostlinný druh je stále vzácnější, což bohužel platí i pro jeho řídký výskyt na loukách v přírodní rezervaci „Rauschenbachtal“. Do roku 1973 spásal tamní louky dobytek. Následně se plocha luk až do roku 1998 téměř nevyužívala. Dobrovolníci z oblasti ochrany přírody se od 80. let 20. Století pokoušeli pečovat pomocí motorového žacího stroje o malou plochu horských luk. Avšak pro velké rozšíření ostřice třeslicovité (Carex brizoides) se nepodařilo stav luk zachovat.

 

Od roku 1998 se o plochy stará Naturschutzzentrum Erzgebirge, tzn. seče louky a sklízí biomasu. Byl zaznamenán obrat k lepšímu, co se týče výskytu druhů typických pro horské louky. Přesto však na plochách stále dominuje ostřice třeslicovitá. Je tedy potřeba dosáhnout dalšího zlepšení stavu. Např. je nezbytné posekat louku i předtím, než začne ostřice růst. Následně se musí za pomocí odpovídající techniky prokypřit povrchová vrstva půdy. Potom se na louky přenese a rozmístí biomasa z nedaleké horské louky, která je optimálně vybavena výskytem vzácných rostlin horských luk (přenos biomasy). Princip „dárcovských“ a „cílových“ ploch je známým opatřením ochrany přírody s cílem navýšení rozmanitosti druhů na daném stanovišti. Úspěch opatření je dokumentován např. pomocí mapování druhů a vegetace.

 

Cílem opatření:
Situace ohrožení horských luk si toto opatření na ochranu a péči v rámci pomocného programu „chrpa parukářka“ přímo vyžaduje. Opatřením „PESTRÝ místo jednotně zelený“ chceme dosáhnout patrného zlepšení v hustotě výskytu této krásné rostliny, jakož i dalších indikátorů a vzácných druhů horských luk jako je např. arnika, kokrhel nebo koprník. Tímto opatřením chceme bojovat proti husté populaci „jednotně zelené“ ostřice třeslicovité.

 

„Návrat vítán“

Opatření na ochranu druhů – reintrodukce prstnatce bezového na německé straně Krušných hor 

prstnatec bezový na lokalitě Domašín,10.5.12
prstnatec bezový na lokalitě Domašín,10.5.12

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) patří k jedné z nejohroženějších orchidejí v Německu. V projektové oblasti najdeme těžiště výskytu tohoto rostlinného druhu na jižním svahu Krušných hor na české straně. I zde známe však jen několik málo populací a i ty jsou zejména sukcesí silně ohroženy. Na německé straně našeho projektového území je tato orchidej už od 80. let považována za vymizelý druh.

V rámci projektu Cíle 3 řešíme otázky situace ohrožení a možného zlepšení přírodního stanoviště.  V rámci opatření se rovněž pokusíme o reintrodukci druhu na bývalých lokalitách výskytu na německé straně Krušných hor. Přesné poznatky o ideální biotopové péči o lokalitu s výskytem prstnatce nám zatím nejsou zcela známy.

 

Charakteristika druhu:

Prstnatec bezový je druhem orchideje, která se vyskytuje na kyselých půdách luk chudých na živiny. Lokality výskytu jsou většinou slunečné a pozdní mrazíky je postihnou jen málokdy. Současné lokality se zpravidla nacházejí na svazích ve výšce 600 – 900 m n. m. Charakteristickým jevem je vazba rostliny na lokality chudé na živiny a tomu odpovídající rostlinná společenstva, která jsou zase vázaná na historické typy obhospodařování a určité typy luk. V projektové oblasti kvete prstnatec bezový již začátkem května a patří tak k prvním kvetoucím rostlinám horských luk a smilkových trávníků. Můžeme obdivovat žlutou i nachovou variantu kvítků této orchideje.

 

Cílem opatření:

Současná populace prstnatce na české straně je relativně izolována a nachází se daleko od bývalých lokalit na německé straně. Prstnatec bezový je v Krušnohorském okrese již dlouho považován za vymizelý druh, proto bychom rádi tuto mimořádnou orchidej cíleně navrátili zpět do Saska – „Návrat vítan“.

 

„Voda je život 1 a 2“

Voda je život 1 - Navrácení druhového bohatství prostřednictvím více vody.
Odborná příprava znovuzamokření příhraniční louky „Schilfwiese“ u Oberwiesenthalu.

 

Voda je život 2 – „zastavit odvodňování a zvýšit rozmanitost“
Odborná příprava na znovuzamokření příhraniční louky „Schlauderwiese“ u Oberwiesenthalu.

 

Krušné hory jsou na východě Německa středohorskou oblastí s nejbohatším zastoupením vrchovišť (SUCCOW & JOOSTEN). Intenzivní využívání půdy, které bylo aplikováno od středohoří až po hřebenovou oblast, je pro ochranu přírody stále ještě velkou výzvou. V oblastech vyschlých rašelinišť se nám naskýtá šance jejich stav v rámci revitalizačních opatření zlepšit a dlouhodobě udržovat.

Tento cíl si stanovilo Naturschutzzentrum Erzgebirge nejen po dobu trvání projektu, ale i v možných následujících projektech. Z našich obou projektů týkajících se rašelinišť je patrné, že bez revitalizace bychom zde zlepšení lokalit nedosáhli.

 

Cílem opatření:
Naše cílová představa se opírá o struktury biotopu a druhové vybavení, které je zde ještě v malém množství zastoupeno a po staletí se zde vytvářelo přirozenou cestou.

 

Cílem našich snah je vytvoření rozmanité mozaiky biotopů bohatých na různé druhy. V obou oblastech opatření chceme udržovat zbylé plochy rašelinišť hodné ochrany a zároveň obnovit funkci odvodněných rašeliništních úseků. Naše opatření umožní stabilizovaný výskyt i některým ohroženým rostlinným a živočišným druhům Saska nebo i celého Německa – jako jsou např. rašeliníky, suchopýr, klikva, vlochyně bahenní nebo ostřice chudokvětá.

 

 Podaří-li se nám navodit co nejpřirozenější stav prostředí, navýší se jak regenerační potenciál rašelinišť, tak se zlepší stav jejich povodí. Dalším naším cílem je následně podpořit samoregulační procesy, které zajistí zadržování vody v rašeliništi, protože „Voda je život“.

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový