Na zámku začala přírodovědná výstava

Teplický deník ze dne 9. ledna 2013

 

Vernisáží začala včera v Regionálním muzeu v Teplicích přírodovědná česko-německá putovní výstava „Biologická rozmanitost a Natura 2000 v Krušných horách / Erzgebirge“.

 

V českém i německém jazyce se návštěvníci výstavy dozvědí zajímavosti o biotopech, živočiších a rostlinách typických pro Krušné hory a také informace o významných chráněných území česko-německého příhraničního regionu.

 

Výstava dále informuje o hlavních cílech projektu „Pestrý-Bunt“, jehož stěžejními tématy jsou ochrana druhů a biotopů, ekologická výchova a s tím spojená práce s veřejností.

 

Výstava potrvá od 9. ledna do 10. února 2013 ve výstavní místnosti zámku v Teplicích. Po skončení poputuje výstava dále do Ústí nad Labem, kde bude v Domě dětí a mládeže k vidění během února až března.

Výstava pomáhá veřejnosti objevit přírodu Krušných hor
Mostecký deník ze dne14. února 2013
Ústí nad Labem – Příroda nezná hranice. Právě toho je dokladem putovní výstava „Biologická rozmanitost a NATURA 2000 v Krušných horách/Erzgebirge“. Už samotný její název napovídá, že vznikla v mezinárodní česko-německé spolupráci. Nyní výstava doputovala do Ústí nad Labem, když ji mohli zájemci zhlédnout již na pěti místech, dvou v Sasku a třech v Ústeckém kraji. Výstava začala ve vestibulu Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem.
Naturschutzzentrum Erzgebirge vytvořilo spolu se svými partnery, Scholou Humanitas z Litvínova a Českým svazem ochránců přírody Pozemkovým spolkem Fergunna z Teplic, dvojjazyčnou výstavu na téma biologická rozmanitost a Evropská soustava chráněných území NATURA 2000 v Krušných horách/Erzgebirge. Výstava vznikla v rámci projektu Cíle 3 „Pestrý-Bunt“ za podpory Evropské unie.
Výstava dále informuje o hlavních cílech projektu „Pestrý-Bunt“, jež se zaměřuje převážně na ochranu druhů a biotopů, ekologickou výchovu a práci s veřejností.
První zastávkou celkem dvouletého putování výstavy bylo Podnikakatelské centrum služeb GDZ v Annabergu-Buchholzi, kde byla prezentována v květnu 2012.V červnu 2012 se přesunula na Zemské ředitelství Saska v Chemnitz. V srpnu až v září  2012 bylo možno prohlédnout si výstavu na půdě Krušnohorského lidového domu na Lesné. Během října až prosince 2012 byla výstava umístěna v aule Scholy Humanitas v Litvínově.Po skončení výstavního období na zámku v Teplicích připutovala výstava do Ústí nad Labem.
V Domě dětí a mládeže je k vidění od 11.února do 27.března, její vernisáž se zde uskuteční v pondělí 18.února od 15 hodin.
„Naším zařízením projde za měsíc až deset tisíc dětí a jejich rodičů. S pozvánkami obešleme školy a věřím, že ve volném čase se k nám rádi podívají i zájemci z řad veřejnosti, především té odborné. Výstava je hodně profesionálně udělaná, jsou na ní kráné fotografie a velmi dobře pro tuto příležitost zpracované informace. Kdo přijde, jistě ho překvapí, jak jsou Krušné hory zajímavé přírodně i turisticky. Objeví, že nejsou atraktivní jen v zimě, ale také v létě. A poznají třeba i kus historie, kterou kolorit hor dotvářeli naši hospodařící předci například budováním kamenných valů,“ láká na výstavu ředitel ústeckého Domu dětí a mládeže Jan Eichler.

„Pro nás má být zelený pestrý“

Blick ze dne 17.dubna 2013

Sdružení česko-německých expertů na ochranu přírody spolupracuje

Freie Presse 24  April 2013

 

A je hotovo. V pátek bylo českými a německými přáteli přírody založeno sdružení „Pestrý-Bunt. Sdružení přátel na podporu biologické rozmanitosti v regionu Krušné hory/Erzgebirge“. Claudia Pommer, jednatelka Centra ochrany přírody v Krušných horách, je také předsedkyní nového sdružení. Objasňuje: „ Motem zelený má být petrý“, chce sdružení jako důležitý bod podpořit přátelská setkání českých a německých přátel přírody. Všechny společné akce budou dvojjazyčné. Dalším důležitým cílem je předpoklad zachování a utváření nových biotopů v regionu. Dále se jedná o podporu trvale udržitelného rozvoje v regionu, ale také o to, nabídnout platformu pro výměnu informací českým a německým expertům na ochranu přírody.“ Sdružení je otevřeno všem nadšencům přírody bez věkového omezení. Proto je také členství široce formováno. Cílem je rovněž najít společné cesty a rozvíjet vize. „Výzva je to veliká a provedení nebude jednoduché. Můžeme ale díky výměně informací prosadit nové myšlenky a nové oblasti působení“, zdůrazňuje Claudia Pommer a říká: „Pro mě je biologická rozmanitost životní jistota a potvrzení, že jsme lidé. Pro naplnění cílů se budou konat exkurze v každé ze sousedních zemí, výměna odborných informací a přednášky. Větší potřeba tkví v prakrické ochraně přírody. Brzy začnou plánované revitalizační práce na tekoucích vodách.

www.naturschutzzentrum-ergebirge.de

Ochránci přírody poskytují dobrovolnou péči

 

Sdružení Pestrý-Bunt pokračuje v práci Cíl 3 projektu, který končí společně s dotačním obdobím. Proto se angažují přátelé životního prostředí ze Saska a z Čech.

Freie Presse 24. April 2013

 

Dörfel – Ochrana přírody znamená v praxi mnoho práce. Také teoretické vědomosti jsou nedostačující, když jde o zachování ohrožených biotopů. Obojí je součástí aktuálního Cíl 3 projektu „Pestrý-Bunt“, který končí s koncem dotačního období. Proto ochránci přírody z Čech a Německa před pár dny založili sdružení Pestrý-Bunt.

Oficiální ceremonie proběhla v místnostech Centra ochrany přírody v Krušných horách/Erzgebirge v Dörfelu u Schlettau. Vedoucí centra paní Claudia Pommer přitom zdůraznila, jak je důležitá dosud vykonaná práce v rámci projektu – a popsala jedním dechem cíle, které je třeba ještě pomocí členů sdružení realizovat. Biologická rozmanitost krušnohorského regionu se musí zlepšit. K tomu slouží také exkurze a praktická činnost. Exkurze jsou samozřejmě také pro hosty, aby se široké veřejnosti dostalo povědomí o fauně a flóře a touto cestou se upevnil vztah k přírodě.

„Existuje obrovská potřeba praktické ochrany přírody“, říká Claudia Pommer. Odtud také pochází myšlenka na založení sdružení. „Chtěli bychom na této bázi úspěšně započaté projekty dále realizovat i po ukončení dotačního období v březnu příštího roku. Mimo to existuje celá řada myšlenek, které můžeme v budoucnu realizovat“. K tomu přispějí také ochránci přírody z řad dobrovolníků, řada přednášek a přeshraniční výměna odborné literatury. Příklad – úzká spolupráce s Regionálním museem v Chomutově – má být podle slov paní Pommer zachována. Také dlouholetý partner Schola Humanitas z Litvínova stejně jako Fergunna z Teplic, patří k nově zakládajícím členům. Citlivost a nutnost ochrany přírodních stanovišť na obou stranách hranice chtějí členové sdružení zvláště propagovat. „My si přejeme vřelé přijetí naší práce“, to tvrdí paní Pommer s ohledem na biologickou rozmanitost a hrozící ztráty hodnotných biotopů na obou stranách Krušných hor. Kdo chce poznat krásy domácí přírody, ať se přihlásí na krušnohorské naTúry.“ Bližší informace naleznete na internetových stránkách. www.pestry-bunt.eu

 

Česko jako partner

 

Centrum ochrany přírody v Krušných horách v Dörfelu u Schlettau se nachází v katastrálním území Altkreis Annaberg. Nabízí již od roku 1995 praktickou ochranu přírody a ekologickou výchovu – stále ve znamení rozmanitosti krušnohorských biotopů. Existuje mnoho projektů, přednášek, putování přírodou, nabídky kreativního vyžití, seminářů a mládežnických kempů. Většinou s českou účastí nebo partnery z Čech. Vědění a hodnoty musí být zprostředkovány. V praxi existuje již pracovní úsilí v oblasti péče o krajinu stejně jako v oblasti ochrany druhů a biotopů.

V Zooparku budou nadšenci objevovat přírodu

Mostecký deník ze dne 5.června 2013

 

V pondělí 17.června se koná Geo-den druhové rozmanitosti v Zooparku Chomutov. Nadšenci pro přírodu z obou zemí se setkají v kaštance – háji starých kaštanovníků jedlých a u revitalizovaného rybníka v Zooparku Chomutov, aby objevili a zdokumentovali druhy živočichů a rostlin vyskytujících se na tomto biotopu.

Geo den druhové rozmanitostije považován za největší akci terénního výzkumu ve střední Evropě! V roce 2013 se bude konat již po patnácté.

Vyzýváme proto všechny přátele přírody z Česka, Německa a sousedních zemí, aby v průběhu jednoho dne určili a zdokumentovali co nejvíce druhů rostlin a živočichů na ploše, kterou si sami určí. Rozhodně není podmínkou, aby se akce účestnili jen odborníci, zapojit se mohou všichni zájemci o přírodu a ochranu přírody. A průzkumnou plochu si můžete zvolit v podstatě kdekoliv.

Tato „ineventura“ domácí fauny a flóry by měla zlepšit povědomí o rozmanitosti druhů před naším vlastním prahem. I když je cílem akce spočítat druhy rostlin a živočichů na sledované ploše, hraje velkou roli i radost z objevování a poznávání přírody.

Cílem je určit za stanovenou dobu co nejvíce nejrůznějších druhů na vámi vymezené ploše. Každý se může zaměřit na druhy, které zná. Odborníci vám rádi pomůžou při určování druhů. Tímto způsobem můžeme výrazně přispět k zachování a dokumentaci místní fauny a flóry.

Tato akce se vyplatí, což dokazují druhy, které byly považovány za vymizelé, a touto cestou se je podařilo znovu objevit.

Přátelé přírody prozkoumávají háj starých kaštanovníků jedlých

Freie Presse: Pondělí, 10. června 2013 od Petry Kaden

 

Geo – den druhové rozmanitosti je největší akcí terénního výzkumu ve střední Evropě. Na mnohých místech stojí rostliny a živočichové v centru zájmu. Tak je to také poprvé v Zooparku Chomutov.

Chomutov – Osmoderma eremita (páchník hnědý) je zajímavý tvor. Žije ve ztrouchnivělém dřevu v dutinách starých listnatých stromů, ve kterých si tento brouk hledá potravu. Dá se spatřit jen vzácně. Odtud vzniklo také jeho německé jméno eremit – poustevník. Páchník žije jako zvířecí samotář.

Důvod je možná jeho pach. Páchník je cítit po juchtovém oleji, který se používá k úpravě kůží. Tomuto brouku a jiným druhům rostlin a živočichů jsou účastníci letošního Geo – dne druhové rozmanitosti na stopě. Geo-den se koná 17.6.2013 v Zooparku Chomutov. Centrum ochrany přírody Krušné hory se sídlem v Dörfelu u Schlettau nabízí do Zooparku exkurzi, kde má páchník hnědý a roháč obecný své útočiště. V Zooparku Chomutov rostou nejstarší kaštanovníky jedlé. Kaštanka byla založena Jezuity v 17.století. Tito obři jsou pozoruhodní nejenom svým stářím ale také vzrůstem. Navíc je chomutovská kaštanka, měřící dva hektary nejseverněji položeným sadem kaštanovníků jedlých v Evropě, který ještě plodí.

Ines Schürer dělá Geo-dni druhové rozmanitosti pilně reklamu. „Je to akce, které se mohou zúčastnit všichni“, říká pracovnice Centra ochrany přírody v Krušných horách, která exkurzi do Zooparku organizuje. Účastníky Geo- dne budou podporovat odborníci z řad entomologů, botaniků nebo ornitologů. Pracovat se bude ve dvou skupinách, které se zaměří na jednotlivé druhy rostlin a živočichů.

Geo-den druhové rozmanitosti se bude letos konat již po patnácté. Důležitá je nejen odbornost, ale především chuť a zájem účastníků. Tak vznikají seznamy druhů, které budou uveřejněny na internetu. „Tento způsob se vyplatí, v minulosti už bylo takto objeveno mnoho druhů, které se považovaly za vyhynulé“, říká Schürer a doplňuje: „Exkurzí chceme dosáhnout toho, že známé a všední bude viděno z jiného úhlu – a účastníci se naučí rozpoznat hodnoty domácí fauny a flóry.“ Dá se předpokládat, že objevování bude velmi zajímavé. „Určitě i tento rok je připraveno mnoho překvapení.“

Motto Geo-dne druhové rozmanitosti je: „Jen to známe, dokážeme lépe ocenit a chránit.“ Díky magazínu, který spolupracuje s mnoha nadacemi, je Geo – den v Německu velmi populární. Jinak je tomu v Čechách, kde se tato akce pořádá v Zooparku Chomutov poprvé. To se má však změnit. Také proto se Centrum ochrany přírody v Krušných horách na této exkurzi do háje kaštanovníků jedlých podílí. Tato akce bude uskutečněna v rámci přeshraničního projektu programu Cíle 3 „Pestrý-Bunt Přátelé biodiverzity v Krušných horách.“

Vědět pomáhá chránit

Blick středa, 12.6.2013

 

Geo-den pomáhá osvětě

 

Krušné hory. Povodeň nám ukázala, jak je důležité upozornit člověka na přírodu a porozumět jí. K tomu patří především druhová rozmanitost. Centrum ochrany přírody v Krušných horách se sídlem v Dörfelu si předsevzala uspořádat 15. ročník Geo-dne druhové rozmanitosti jako dvojjazyčnou akci. Ředitelka Centra ochrany přírody v Krušných horách paní Claudia Pommer Vás srdečně zve na Geo-den, který se koná 17. června 2013 v kaštance – háji starých kaštanovníků jedlých v Zooparku Chomutov. Přátelé přírody z obou zemí se zde setkají, aby zdokumentovali biotopy rostlin a živočichů ve starém sadu. Není to akce pouze pro odborníky. Zúčastnit se může každý, kdo má zájem o přírodu. Moto Geo-dne je: „Jen to, co známe, umíme lépe ocenit a chránit.“ Tento den nemá být pouze odpočinkovou akcí, ale především akcí vzdělávací. V kaštance v Zooparku Chomutov rostou nejstarší kaštany České republiky. Sad byl založen Jezuity v 17. století. V dutinách těchto starých stromů žijí chránění brouci jako je páchník hnědý nebo roháč obecný. Cesta do Zooparku je organizována Centrem ochrany přírody a je zdarma. Sraz je 17.6.2013 v 9 hodin před ubytovnou Centra ochrany přírody v Dörfelu. Příjezd je plánován na 17 hodinu k Centru ochrany přírody. Je plánován rovněž bezplatný oběd a akce ekologické výchovy. Informace a přihlášky na telefonním čísle: 03733 5629-0 s německou předvolbou + 49.

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový