Krušnohorské NaTúry: Preßnitztal mezi Steinbachem a Schmalzgrube

 

V úterý 27.srpna 2013 nás zavedla poslední krušnohorská NaTúra v rámci projektu „Pestrý-Bunt“ do malebného Preßnitztalu, do části toku mezi Schmalzgrube a Steinbachem. Za počasí babího léta se 31 německých a českých účastníků exkurze seznámilo s flórou a faunou této oblasti. Vedoucí exkurze paní Ines Schürer a pan Jürgen Teucher z Centra ochrany přírody Krušné hory představili účastníkům četné zástupce zvířat, které jsou vázáni na vodní plochy: skorec vodní (Cinclus cinclus) jako typický druh ptactva, který pravidelně hnízdí v této části toku a ledňáček říční (Althea atthis) jako velmi vzácný druh, který zde rovněž hnízdí. Na jezu nedaleko Steinbachu se podařilo několika účastníkům exkurze na krátký okamžik spatřit skorce vodního. Účastníci s úžasem naslouchali informacím o zdlouhavých životních cyklech v Preßnitzu zdomácnělé mihule potoční (Lampetra planeri) a vranky obecné (Cottus gobio). Oba druhy jsou na Seznamu druhů živočichů přílohy II směrnice o stanovištích (č. 92/43/EEC). Lokalita „Preßnitz- und Rauschenbachtal“ je součástí evropské soustavy Natura 2000. Zde hraje významnou roli ochrana biotopů tekoucích vod s podvodní vegetací, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin a podhůří, ale také biotopy listnatých lesů.

V rovněž chráněných a pro Preßnitztal typických skalách se vyskytují kromě lokalit hnízdění výra velkého (Bubo bubo) také jeskyně, které jsou důležitým zimovištěm netopýra velkého (Myotis myotis). Území je součástí ptačí oblasti „Erzgebirgskamm bei Satzung“.

U štoly Andreas Gegentrum se účastníci exkurze dozvěděli něco z 800 leté historie hornictví.

Mezi četnými druhy, které jsou pro Preßnitztal typické, bylo možno spatřit také pár jedinečných druhů jako je mléčivec alpský (Cicerbita alpina), udatna dvoudomá (Aruncus dioicus) nebo žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium). Zvláště zajímavé bylo plošné rozšíření invazivní netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) kousek za Steinbachem. Zde mohlo být působivě demonstrováno, jak mohou invazivní druhy vytlačovat původní flóru.

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový