Pondělí a úterý 4. - 5. listopadu 2013

 

Seminář a exkurze k tématu „Příprava znovuzamokření Schilf- a Schlauderwiese"

 

Ve dnech  4. a 5.11. 2013 se v rámci pracovního balíčku 5 Voda je život 1 a 2 konaly v Centru ochrany přírody Krušné hory v Dörfelu  seminář a exkurze na téma „Příprava znovuzamokření Schilf- a Schlauderwiese" v chráněném území „Fichtelberg“ u Oberwiesenthalu.  Oblast patřila k areálu velkoplošného rašelinného ložiska, které byla poničeno již v návaznosti na primární těžbu cínu. Jedná se o rašeliništní louky ležící ve svahu vrchu Klínovec v německém příhraničí. Semináře i exkurze se zúčastnili odborníci z české a německé strany, zástupci Centra ochrany přírody v Krušných horách, firmy Terén Design, Scholy Humanitas, Přírodního parku Krušné hory/ Vogtland a lesního revíru Neudorf.

 

Pan Teucher na úvod představil obě území a plánovaná revitalizační opatření. Jejich cílem je zvýšení retenční (zadržovací) schopnosti území, které povede k obnovení cenného ekosystému s vysokou biodiverzitou. Paní Schürer nás ve svém příspěvku seznámila s výsledky monitoringu fauny, flóry a vegetace. Na obou lokalitách se vyskytuje mnoho druhů rostlin a živočichů, které si zasluhují zvláštní ochranu. Pan Rous z firmy Terén Design nám představil hydrologickou studii, jejímž úkolem je konkretizovat cíle ochrany přírody a péče o krajinu pro revitalizovanou oblast Schilfwiese a Schlauderwiese. Na závěr paní Anke Haupt z Přírodního parku Krušné hory/ Vogtland uvedla pár praktických zkušeností s revitalizací rašelinišť v Krušných horách. Obnova rašeliniště spočívá např. v různých typech zahrazení odvodňovacího příkopu dřevěnými prkny, která po krátkém čase splynou s okolním terénem nebo v úplném či částečném zasypání drenážního kanálu.

 

V rámci úterní exkurze jsme se vydali do terénu, kde nám byla představena plánovaná revitalizační opatření přímo na místě. Nejprve jsme navštívili zkoumanou oblast „Schilfwiese, která senachází na na hranici s Českou republikou.  Jedná se o silně odvodněnou a již zcela společenstvím brusnicovitých rostlin zarostlou rašelinnou oblast se smrky, smrky pichlavými, metličkou křivolakou,  bezkolencem a dalšími ukazateli sukcese. Účastníci exkurze čile diskutovali o nejvhodnějších způsobech provedení revitalizace. Padlo zde několik zajímavých návrhů.

 

Odpoledne jsme se jeli podívat na Schlauderwiese. Tato lokalita se nachází rovněž na hranici s Českou republikou.  Jedná se o odvodněnou rašelinnou oblast s vysokým výskytem vysoké zvěře. V oblasti plánované revitalizace se ještě nacházejí cenné zbytky rašeliny s druhy ukazujícími na existenci přechodového rašeliniště, jako jsou klikva bahenní a suchopýr. Dále jsme se zde setkali s maloplošným střídáním zamokřených stanovišť a porostů společenství brusnicovitých rostlin, mezi kterými bylo možné najít plochy suchopýru úzkolistého a pochvatého.

Vernisáž putovní výstavy "Biologická rozmanitost a Natura 2000 v Krušných horách / Erzgebirge" v Podkrušnohorském zooparku Chomutov

 

pondělí 11. listopadu 2013


Dne 11.11.2013 proběhla vernisáž naší dvojjazyčné putovní výstavy ve výstavní síni Podkrušnohorského zooparku Chomutov. Výstava je přístupná veřejnosti od 11.11. do 18.12.2013 každý den od 9:00 do 1
6:00 hodin. Informace o výši vstupného do zooparku nalezeznete na www.zoopark.cz.

Úterý, 12. listopadu 2013

 

Prezentace výsledků opatření PB 5 „PESTRÝ místo jednotně zelený“ – Revitalizace dřívější horské sečené louky v chráněném území „Rauschenbachtal“ u Arnsfeldu

 

V roce 2012 provedlo Centrum ochrany přírody Krušné hory na území Buschwiese ve zmíněném chráněném území opatření ke zvýšení biologické rozmanitosti. Cílem bylo dosáhnout zvýšení počtu druhů v dominantním monotónním porostu ostřice třeslicovité.

 

V rámci prezentace představil pan Teucher (NSZ) účastníkům (zástupcům úřadů, zástupcům dobrovolníků činných v ochraně přírody a zástupcům Přírodního parku „Erzgebirge/ Vogtland“) konkrétní provedená opatření. Nejprve byla rozryta vrchní vrstva půdy, poté byl přenesen semenný materiál a nakonec bylo provedeno dodatečné sečení. Dále nám pan Teucher představil úspěchy průzkumů flóry a fauny, které byly docíleny tímto opatřením. Paní Schürer (NSZ) mohla na dvou pozorovacích plochách ukázat, jak se významně zvýšil počet druhů rostlin. Také výsledky průzkumu motýlů a brouků, které představil pan Teucher, potvrzují tyto tendence vývoje. Paní Claudia Walcak z Vysoké školy technické a ekonomické v Drážďanech nás seznámila se zajímavými zkušenostmi s nápravnými ozeleňovacími opatřeními v rámci záměru E a E „Grünlandverbund Oelsen (Osterzgebirge)“.

 

Opatření, která byla provedena v rámci projektu Pestrý-Bunt se zdají být účinná, ostřice třeslicovitá byla potlačena a došlo ke zvýšení biologické rozmanitosti na ploše. Pro zajištění dlouhodobého pozitivního vývoje je samozřejmě nutné kontinuálně pokračovat v opatřeních pod odborným vedením.

Pátek 29. listopadu 2013

 

Česko-německé setkání expertů

 

V pátek 29.11. 2013 se konalo v Centru ochrany přírody třetí Česko-německé setkání expertů. Cílem setkání bylo malé ohlédnutí za již končícím projektem Pestrý-Bunt. Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge. Setkání se zúčastnili projektoví partneři a také čeští a němečtí odborníci, kteří se na realizaci projektu podíleli.

Každý účastník si měl připravit pár fotografií a krátký komentář o „jeho“ opatřeních. Pan Teucher (NSZ) na úvod stručně představil končící projekt a jeho cíle. Dále se věnoval výsledkům praktických opatření na ochranu přírody, která byla provedena v uplynulých dvou letech. Pan Tarant (Schola Humanitas) zhodnotil úspěšnost akcí ekologické výchovy. Paní Schürer (NSZ) nás ve svém příspěvku seznámila s výsledky práce s veřejností (Krušnohorské NaTúry, Geo-den biologické rozmanitosti, putovní výstava a další). Pan Dietrich (pověřenec na ochranu přírody) nám předvedl pár vydařených fotografií z botanických exkurzí na české a německé straně Krušných hor.

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový