Úterý, 9.července 2013

Krušnohorské NaTúry: Exkurze na horské louky (zbytkové plochy) v lyžařském areálu na Klínovci

 

 

 

Dne 9. července se uskutečnila již třetí společná česko-německá exkurze v rámci projektu Cíl 3 Pestrý-Bund Na túry do Krušných hor 2013. Sraz všech účastníků byl v 16.00 na parkovišti u chaty Nástup u Loučné pod Klínovcem.

Exkurze se uskutečnila do spodní část sjezdovek a přilehlé biotopy na SV úpatí vrchu Klínovec. Hned na kraji parkoviště byl demonstrován osamocený exemplář zvonečníku černého (Phyteuma nigrum), který se v těchto nadmořských výškách nachází již jen ojediněle, zpravidla při okrajích komunikací a parkovišť.   Z parkoviště ke sjezdovkám se účastnící exkurze dostali po lesní cestě. V ne příliš kvalitním, stejnověkém smrkovém lese bylo možné ukázat vybrané charakteristické druhy smrčin, jako např. třtinu chloupkatou (Calamagrostis villosa), biku lesní (Luzula sylvatica), papratku horskou (Athyrium distentifolium), mléčivec alpský (Cicerbita alpina) a na okraji lesa i bíle kvetoucí pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius).

Hned za lesem, po pravé straně cesty, v závěru malého bezejmenného údolí (nebylo cílem exkurze) mohli účastnící exkurze zdálky spatřit několik exemplářů lilie cibulkonosné (Lilium bulbiferum), která právě kvetla. Na spodním okraji sjezdovek byl podán krátký přehled historie budování skiarálu a výhled do blízké budoucnosti. Zmíněn byl zejména velký tlak investorů na vybudování nového skiareálu na severním svahu Klínovce, výstavbu velkého množství nových domů a rekreačních objektů na protějším svahu i na přilehlé louce u sjezdovek a modernizaci stávajících lanovek a sjezdovek.

Na odkryté ploše ve spodní části sjezdovek se účastnící seznámili s iniciálními rostlinnými společenstvy s hojným výskytem smilky tuhé (Nardus stricta), metličky křivolaké (Avenella flexuosa), světlíku lékařského (Euphrasia rostkoviana) aj. Mezi těmito rostlinami pak dosti hojně rostla i prha arnika (Arnica montana), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) a koprník štětinolistý (Meum athamanticum). Velmi vzácně zde byla zaznamenána plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum). Na fragmentech přirozených horských luk, které v té době ještě nebylo posečeny, se mohli zájemci podívat na malou populaci prstnatce Fuchsova (Dactylorhiza fuchsii).

Přibližně v polovině sjezdovky byla navštívena malá, zbytková populace lilie cibulkonosné (Lilium bulbiferum). Populace lilie cibulkonosné se v minulosti nacházely na sjezdovkách a v jejich okolí ve velkém počtu a na více místech, ale vlivem nových rozvodů vody, elektriky a hlavně nevhodným způsobem sečení a mulčování byly silně poškozeny. Účastnící byli seznámeni se způsobem monitoringu jednotlivých populací na české straně Krušných hor a problematikou jejich ochrany.

Na další zastávce (u vybudované U rampy) byl účastníkům ukázán názorný případ likvidace vzácného druhu. U rampy byla vybudována na prameništi s hojným výskytem vzácného kontryhelu medvědího (Alchemilla ursina), stavbou byla celá populace zničena. Zároveň byl účastníkům vysvětlen negativní vliv umělého zasněžování na některé druhy rostlin (např. plavuníky, rod Diphasiastrum sp.).

V horní části sjezdovek, u lesní cesty byly ukázány rozlišovací znaky černýše lučního a lesního (Melampyrum pratense, M. sylvaticum) a dále ukázán pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius, hezká plnokvětá forma), podbělice alpská (Homogyne alpina), papratka horská (Athyrium distentifolium) a další běžné horské druhy.

Při zpáteční cestě byla u jedné chaty zaznamenána populace invazní lupiny mnoholisté (Lupinus polyphyllus), která se v důsledku pozdního kosení i záměrného vysazování nebezpečně šíří a místy zasahuje i do přirozených rostlinných společenstev. Zcela na závěr byl u cesty ještě ukázán všedobr horní (Imperatoria ostruthium), který se dříve jako léčivá rostlina pěstoval u horských chalup, místy zplaněl, ale na rozdíl od lupiny mnoholisté (Lupinus polyphyllus) se invazně nešíří.

Na exkurzi přijel přiměřený počet zájemců, celkem 29 osob. Dobrou náladu účastníků umocnilo i mírné letní počasí, snad první naše společná exkurze (v rámci projektu Cíl 3 Pestrý-Bund Na túry do Krušných hor 2013), kdy nepršelo.

Perfektní překlad mluveného slova zajišťovala po celou dobu exkurze Ingrid Dlouhá.

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový