Horské smrčiny

K přírodnímu stanovišti „horské smrčiny“ patří smrkové lesy ve středohorské krajině v oblastech s přirozeným rozšířením smrku. Přirozené horské smrčiny vysokohorského a částečně i horského stupně najdeme na saské i české straně Krušných hor. Jsou vázány na lokality v mrazových polohách.

 

Před osídlením Krušnohoří ve 12. století pokrýval oblast dnešních Krušných hor neprostupný temný les – Miriquidi. Dnešní horské smrčiny na hřebenech Krušných hor tento prales trochu připomínají. Ke klíčovým druhům horských smrkových lesů patří smrk, jeřáb ptačí, javor klen, třtina chloupkatá, sedmikvítek evropský, brusnice borůvka a brusnice brusinka, metlička křivolaká, papratka samičí, žebrovice různolistá nebo podbělice alpská.

 

Dutiny starých stromů obývají např. datli, sovy nebo holub doupňák. Svůj úkryt zde nachází také např. netopýr. Přírodní dutiny jsou nejčastěji díry ve větvích, výduti kmene, nahnilá místa vytvořená poraněním stromu nebo štěrbiny ve dřevě a borce.

 

Datli, mezi nimi i cílový druh našeho projektu datel černý (Dryocopus martius), sehrávají klíčovou úlohu coby „stavitelé úkrytu“, protože hloubí hnízdní dutinu, kterou po nich převezme např. kulíšek nejmenší nebo sýc rousný. Také holub doupňák se často stává novým nájemníkem opuštěných hnízdních dutin po datlovi.

 

 

Dalším cílovým druhem našeho projektu je rys ostrovid (Lynx lynx). Jedná se o druh chráněný v rámci NATURY 2000 podle „směrnice o stanovištích“. Jestli je v současné době v Krušných horách možno zahlédnout jeho charakteristické trojúhelníkové uši s černými chomáčky chlupů na konci, nemůžeme potvrdit, ale ani vyloučit.

 

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový