4.5.2011

Tvorba projektového loga

Dne 4.5.2011 se sešli projektoví partneři v Naturschutzzentrum Erzgebirge v Dörfel, aby se poradili o společném projektovém logu. Ukázalo se, že to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Naše názory na vhodný symbol se trochu rozcházely. Co by nejlépe vystihovalo projekt? Co by zapůsobilo i v malém formátu a co vypadá dobře i v černobílé verzi? Tak to byly některé z bodů, které jsme chtěli zohlednit. Nakonec jsme se shodli na dvou favoritech, na kterých budeme dále pracovat.


20.5.2011

NaTúry do Krušných hor: Exkurze „Louky u Orasína“

Dne 20. května 2011 se uskutečnila první společná česko-německá exkurze v rámci projektu Cíle 3 „Pestrý-Bunt“ z cyklu NaTúry do Krušných hor.

 

Exkurze směřovala do okolí obce Orasín, která se nachází přibližně 560 m n. m. Účastníkům exkurze byla v bezprostřední blízkosti obce prezentována krajina této části Krušných hor. Okolí obce se vyznačuje značnou rozmanitostí prostředí. Nedaleko obce protéká potok Bílina, na jehož údolí jsou vázány jednak smíšené listnaté lesy s převahou buků, jednak smrkové monokultury. Na stráních v okolí obce se nacházejí sušší až podmáčené louky a pastviny, četná prameniště a mokřady.

 

Louky a pastviny jsou protkány soustavou kamenných zídek (mezí) a úvozových cest, časté jsou zde drobné lesíky tvořené převážně duby a buky. V podrostu listnatých lesů je hojná krásná chráněná lilie zlatohlavá (Lilium martagon).

 

Na exkurzi se sešlo 41 účastníků, doprava byla zajištěna autobusem (Naturschutzzentrum Erzgebirge Dörfel – Chomutov – Orasín). Cílem exkurze bylo seznámit účastníky s rozdíly mezi pestrou a chudou loukou, pestrým a chudým mokřadem.

 

První zastávka se uskutečnila u chudého mokřadu. Vedoucí exkurze demonstroval několik málo druhů, které tvořily na lokalitě dominantní porost. Jednalo se o tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), skřípinu lesní (Scirpus sylvatica), vrbinu obecnou (Lysimachia vulgaris) a sítinu rozkladitou (Juncus effusus). Nebyly zde žádné vzácnější druhy rostlin.

 

Na druhé zastávce byla demonstrována chudá louka. Účastníci exkurze se dozvěděli, že v rostlinném společenstvu takové louky je jen cca 30-40 druhů rostlin, chybějí zde charakteristické druhy Krušných hor a druhy chráněné a ohrožené. Hojné jsou zde různé trávy (Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Phleum pratense, Agrostis capillaris aj.) a např. smetanka lékařská (Taraxacum officinalis). Podrobněji byla rozvedena teorie vzniku takových luk.

 

Následující zastávka již byla na pestré podmáčené louce s hojným výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata), suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium), škardy bahenní (Crepis palustris), kozlíku dvojdomého (Valeria dioica) aj. Zájemcům bylo demonstrováno, že správný botanik poznává rostliny nejen zrakem, ale i čichem (Valeriana sp.), chutí (velmi hořká Crepis paludosa) a hmatem (Urtica dioica).

 

Účastníci exkurze se také dozvěděli, že mnohé z rostlin na okolních loukách se dodnes využívají v lidovém léčitelství. K takovým druhům bezesporu patří tužebník jilmový (na chřipku a nachlazení), kozlík, arnika, smetanka lékařská a mnohé další.

 

Dále byla prezentována pestrá sušší louka s hojným výskytem charakteristického koprníku štětinolistého (Meum athamanticum), prhy arniky (Arnica montana), hadího mordu menšího (Scorzonera humilis), chrpy parukářky (Jacea pseudophrygia), metličky křivolaké (Avenella flexuosa), smilky tuhé (Nardus stricta) aj.

 

K nejvzácnějším rostlinám prezentovaných na exkurzi patřila drobná sotva 5 cm vysoká zdrojovka potoční (Montia hallii), která se hojně nacházela na zanedbané podmáčené cestě i na podmáčené louce.

 

Návštěvníky neodradil vytrvalý déšť (téměř po celou dobu exkurze), zarostlé cesty ani vysoká mokrá tráva.


24.5.2011

NaTúry do Krušných hor: Exkurze do Evropsky významné lokality (EVL) „Zschopautal“ v Tannenbergu

V úterý, 24.5.2011, se konala v rámci cyklu „NaTúry do Krušných hor“ exkurze do německé Evropsky významné lokality (EVL) „Zschopautal“ (údolí řeky Zschopau). Na ní se setkalo dohromady 20 německých a českých účastníků v 16 hodin u objektu Naturschutzzentrum Erzgebirge v Dörfel, odkud exkurze startovala.

Po krátké informaci o přeshraniční evropské soustavě chráněných území NATURA 2000 a speciálně o EVL „Zschopautal“ vedla trasa exkurze podél přírodního potoka Sauwaldbach. Ten byl představen jako tzv. typ přírodního stanoviště evropského významu. Jako typický prvek flóry doprovázející potoky mohl být na břehu pozorován např. zimolez černý (Lonicera nigra).

Trasa vedla až do prameniště potoka Sauwaldbach, kde bylo upozorněno na tyto typy přírodních stanovišť: sečenou horskou louku, vlhkomilná vysokostébelnatá lemová společenstva a olšové a jasanové lesy. Byly představeny typické rostliny, mezi nimi druh orchideje, prstnatec májový (Dactylorrhiza majalis). Na základě rozhovoru s českými botaniky se ukázalo, že jednotlivé druhy v Německu a České republice, co se týče jejich ohrožení, jsou zařazeny do různých tříd.

V oblasti přechodového rašeliniště potoka Sauwaldbach byly představeny charakteristické druhy rostlin mezofilních rašelinišť, mezi nimi např. rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Na sousední sečené horské louce bylo poukázáno na výskyt celkem 6 druhů orchidejí, mezi nimi tak významné druhy jako pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vemeníček zelený (Coeloglossum viride) a kruštík širolistý (Epipactis helleborine).

Exkurze vedla ve svém dalším průběhu podél pro Krušné hory typických kamenných snosů, přes různá přírodní stanoviště pramenišť a slatinných rašelinišť bohatých na orchideje, smrkové lesy a louky s ovocnými stromy zpátky k Naturschutzzentrum Erzgebirge, kde kolem 18.30 hod exkurze skončila.

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový