14.6.2011

NaTúry do Krušných hor: Exkurze na slaniska mezi Horní Halží a Kovářskou

V úterý, 14. 6. 2011 se v rámci řady exkurzí „Krušnohorské NaTúry“ konala již třetí exkurze do okolí obce Horní Halže. Na exkurzi se sešlo 56 účastníků, přítomni byli i zástupci regionální televize R1 Lyra. Exkurze byla zahájena v 16.45 na parkovišti v Horní Halži. Vzhledem k zamračenému a deštivému počasí se účastníci přemístili k odpočívadlu u odbočky silnice na Kovářskou, kde také exkurze započala.

 

Na začátku byli účastníci exkurze informováni o původu názvu Salzwiesen. Vedoucím exkurze bylo vysvětleno, že se nejedné o žádné slanisko (stanoviště s výskytem slanomilných druhů rostlin), tak jak jej známe s Podkrušnohorské pánve. Název „Salzwiesen“, který se používá i v češtině, je odvozen od míst, kde byla vysoké (jelení) zvěři podávána sůl. Okolní hluboké lesy jsou velmi chudé na louky a pastviny, proto se jelení zvěř stahuje na ojedinělé lesní loučky. K takovým loučkám právě patří Salzwiesen, kde myslivci poskytovaly zvěři sůl k lyzu.

 

Podél lesní silničky byly nejprve demonstrovány charakteristické lesní druhy jako např. bika lesní (Luzula sylvestris), či řeřišnice křivolaká (Cardamine flexuosa). Stručně byl účastníkům exkurze podán výklad o lesním hospodaření.

 

Před příchodem na Salzwiesen vede silnička kolem malého vápencového lůmku s odvalem. Zde byla prezentována bohatá horská květena s výskytem celé řady velmi vzácných druhů, jako např. hořeček zahořklý (Gentianella amarella), tolije bahenní (Parnassia palustris), vratička měsíční (Botrychium lunaria) aj.

 

Pod odvalem se již rozkládají vlastní Salzwiesen. Jedná se o mezofilní až silně podmáčené louky s typickou krušnohorskou květenou. Louky se však již dlouhou dobu nesekají a proto zde dochází k hromadění stařiny. Stavy chráněných druhů se snižují. Část luk také byla v minulosti nevhodně zalesněna.

 

Opravdový botanický zážitek čekal účastníky exkurze asi v polovině luk. Nachází se zde mokřady s hojným výskytem masožravé tučnice obecné (Pinguicula vulgaris) a kropenáče vytrvalého (Swertia perennis). Přestože se vzápětí spustil silný liják a nad hlavami účastníků létaly hromy a blesky, byli všichni účastníci spokojeni.

 

Zpět na odpočívadle u silnice exkurze kolem 18.45 hod skončila.

 

Video české regionální televize o exkurzi do Horní Halže


 

 

21.6.2011

NaTúry do Krušných hor: Exkurze do chráněného krajinného území „Lohenbachtal“ u Tannenbergu

V úterý, 21.6. 2011, se v rámci cyklu exkurzí „Krušnohorské NaTúry“ konala exkurze do německého chráněného krajinného území „Lohenbachtal“ u Tannenbergu. Na ní se setkalo celkem 37 německých a českých účastníků v 16 hod na parkovišti pro turisty v dolní části Lohenbachtalu, kde také exkurze započala.

 

Na začátku byli účastníci exkurze informováni o německo-českém projektu Cíle 3 „Pestrý-Bunt“ a o evropské přeshraniční soustavě chráněných území NATURA 2000. Údolí Lohenbachtal je součástí Evropsky významné lokality, respektive chráněné krajinné oblasti „Moore und Mittelgebirgslandschaft bei Elterlein“ (rašeliniště a sředohorská krajina u Elterleinu) a tím tvoří také stavební kámen v evropské soustavě NATURA 2000. Poté vedla trasa exkurze nahoru proti proudu přírodního potoka Lohenbach.

 

Charakter údolí Lohenbachtal se vyznačuje zcela rozhodujícím způsobem druhově bohatými pestře kvetoucími sečenými horskými loukami, které se všechny podle managmentového plánu v rámci území EVL nalézají ve velmi dobrém stavu.

 

Na exkurzi mohli být účastníkům představeny početné typické druhy horských luk, jako např. arnika (Arnika montana), třeslice prostřední (Briza media), pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), nebo chrpa třepenitá (Centaurea pseudophrygia), ale také mnoho velmi řídce se vyskytujících botanických lahůdek jako prstnatec plamatý (Dactyloriza maculata), nebo pětiprstka (Gymnadenia conopsea).

 

Zpět na parkovišti skončila exkurze kolem 18.15 hod.

 

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový