Podstata sdružení přátel na podporu biologické rozmanitosti v regionu Krušných hor/ Erzgebirge – Pestrý-Bunt e.V.

 

Účel sdružení

  • Podpora přátelských setkání Čechů a Němců se zájmem o biologickou rozmanitost v oblasti Krušných hor – Erzgebirge a vytvoření trvalé vazby mezi českými a německými ochránci přírody a jejich sítí kontaktů.
  • Zajištění podmínek a vytvoření předpokladů pro rozvoj biologické rozmanitosti, zejména pro biotopy a duhy typické pro Krušné hory, zachování a podpora jedinečnosti přírody a krajiny a také ochrana horské krajiny v oblasti Krušných hor – Erzgebirge.
  • Podpora trvale udržitelného rozvoje oblasti Krušných hor -  Erzgebirge.

 

Chápání sebe sama

 

Sdružení se chápe jako česko-německé fórum výměny odborných informací, které zastupuje společné zájmy a podporuje praktickou ochranou přírody za účelem zlepšení stavu regionálně specifické biodiverzity v Krušných horách – Erzgebirge. Všechny akce budou probíhat dvojjazyčně, tedy německy a česky, což odpovídá účelu sdružení. V předsednictvu budou zastoupeni členové z Německa i České republiky. Protokoly budou vyhotoveny německy i česky, přičemž si obsahově budou odpovídat.

 

 

Cílové skupiny, členové

 

  • Zájemci o přírodu bez věkového omezení
  • Členství pro osoby od 18 let
  • Členství právnických osob
  • Zvláštní úprava: Členství pro děti a mládež se souhlasem zákonného zástupce (na tuto úpravu se použijí obdobně §§ 105, 106 německého občanského zákoníku ve spojení s § 1626 německého občanského zákoníku)
  • Zvláštní úprava: rodinné členství
  • Zvláštní úprava: přispívající členství
  • Zvláštní úprava: čestné členství

 

Cíle

 

·         Sdružení podporuje přátelskou výměnu informací mezi českými a německými občany se zájmem o biologickou rozmanitost v oblasti Krušných hor – Erzgebirge. Slouží coby platforma zejména na výměnu zkušeností pro německé a české odborníky z oblasti ochrany přírody. Dále sdružení slouží českým a německým laikům a/nebo odborníkům ke zprostředkování vědomostí o biologické rozmanitosti a ochraně přírody.

·         Cílem sdružení je najít společné cesty, které povedou ke zlepšení stavu regionálně specifické biodiverzity po obou stranách hranice. Sdružení z toho důvodu hodlá podporovat praktickou ochranu přírody a může se podílet na realizaci projektů ochrany přírody a projektů na podporu biologické rozmanitosti na německé a české straně.

·         Sdružení může působit jako strategický orgán, který rozvíjí vize o zachování biologické rozmanitosti na regionální úrovni a v oblasti ochrany přírody vůbec, a pro dosažení těchto vizí stanoví potřebné cíle a postupy. Z toho důvodu může sdružení pracovat na své image, která podporuje cíle sdružení.
 

Úkoly

 

Následující úkoly odpovídají představám, jak chceme realizovat stanovené cíle:

 

·         Každoroční společné dvojjazyčné exkurze

·         Každoroční společná dvojjazyčná „setkání expertů“

·         Cyklus přednášek "Pestrý-Bunt

·         Praktická práce v oblasti ochrany přírody

·         Aktivní spolupráce s veřejností

·         Pestrý-Bunt. Zprávy sdružení

 

Jmenované úkoly představují návrhy pro možnou činnost a pracovní oblasti, které je možno v rámci sdružení uskutečnit. Není však závazné, tyto úkoly realizovat každoročně. Návrhy je možné pravidelně upravovat a tímto aktualizovat.

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový